ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die de koper plaatst bij The Brow Boss en bevatten alle voorwaarden met betrekking tot het leveren van goederen door de verkoper aan de koper. Als de koper deze voorwaarden ondertekent of een bestelling plaatst, accepteert de koper daarmee de voorwaarden en gaat hij ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Artikel 1 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: The Brow Boss
Vestigingsadres: Amsterdamsestraatweg 129, 3513AD, Utrecht
Telefoonnummer: + 31 (0)6 111 801 86
Email adres: info@thebrowboss.nl
BTW identificatie nummer: NL857931556B01
Kvk-nummer: 69592799

Artikel 2 – DEFINITIES

2.1          In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
“Koper” de persoon aan wie de verkoper goederen moet leveren uit hoofde van een overeenkomst;
“Voorwaarden” de algemene verkoopvoorwaarden die in dit document worden beschreven;
“Overeenkomst” een overeenkomst inzake de verkoop van goederen door de verkoper aan de koper waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;
“Goederen” de goederen die de verkoper moet leveren aan de koper zoals overeengekomen in de bestelbevestiging;
“Bestelling” een inkooporder die de koper heeft geplaatst om goederen te kopen van de verkoper;
“bestelbevestiging” een schriftelijke bevestiging van de verkoper aan de koper dat de verkoper de bestelling aanvaardt, die wordt verzonden (ook per e-mail) nadat de verkoper de bestelling heeft ontvangen;
“Offerte” een raming van de kosten voor het leveren van de goederen, verstrekt door de verkoper;
“Verkoper”  The Brow Boss, een bedrijf dat als rechtspersoon is erkend in Nederland (BTW Identificatienummer: NL857931556B01 KvK-nummer: 69592799); en
“BTW” de belasting over de toegevoegde waarde volgens het tarief dat van toepassing is op het moment van de desbetreffende levering, in overeenstemming met de bepalingen
2.2          In deze voorwaarden:
2.2.1       worden kopteksten alleen gebruikt met het oog op onderscheiding en indexering; ze hebben geen invloed op de indeling of interpretatie van deze voorwaarden;
2.2.2       omvatten woorden die in het enkelvoud worden vermeld, ook de betekenis in het meervoud en omgekeerd;
2.2.3       omvatten verwijzingen naar “een persoon ” natuurlijke personen, lichamen met of zonder (afzonderlijke) rechtspersoonlijkheid en de juridische en persoonlijke vertegenwoordigers, opvolgers en bevoegde rechtverkrijgenden van de desbetreffende persoon, en hebben verwijzingen naar “een partij” naargelang de context betrekking op hetzij de verkoper, hetzij de koper, en die naar “partijen” op hen allebei; en
2.2.4       wordt de term “met inbegrip van” ” opgevat als zijnde zonder beperking, tenzij dit niet overeenstemt met de context, en zijn “werkdagen ” alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en Nederlandse nationale feestdagen.

Artikel 3 – TOEPASSELIJKHEID

3.1          Alleen deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elke overeenkomst inzake de verkoop van goederen door of namens de verkoper. Ze zijn van toepassing in plaats van en hebben voorrang op eventuele algemene voorwaarden die zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen in documentatie die door de koper wordt voorgelegd, in correspondentie of elders, of die worden geïmpliceerd door handelsgewoonten, -praktijken of -procedures.
3.2          Als de koper de levering van de goederen aanvaardt, wordt dit geacht een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden te vormen.
3.3          Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig in schriftelijke vorm en als ze zijn ondertekend door een bestuurder of bevoegde vertegenwoordiger van de verkoper.

Artikel 4 – OVEREENKOMST

4.1          Een door de verkoper uitgebrachte offerte vormt geen aanbod. Een offerte wordt uitgebracht met dien verstande dat geen overeenkomst tot stand komt tot de verkoper een bestelbevestiging verstuurt. De verkoper behoudt zich het recht voor om een offerte te allen tijde in te trekken of te herzien voordat de verkoper de bestelling aanvaardt. Een offerte is alleen geldig gedurende 30 dagen vanaf de dag van uitgifte, op voorwaarde dat de verkoper de offerte niet voordien heeft herzien of ingetrokken.
4.2          Elke bestelling van of aanvaarding van een offerte voor goederen door de koper wordt beschouwd als een aanbod van de koper om goederen te kopen in overeenstemming met deze voorwaarden.
4.3          De aanvaarding door de verkoper van de bestelling van de koper is alleen geldig als de verkoper de koper voorziet van een bestelbevestiging die is ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de verkoper .
4.4          De koper dient erop toe te zien dat zijn bestelling volledig en accuraat is beschreven.

Artikel 5 – DE KOPER

5.1          De koper heeft de volgende verplichtingen:
5.1.1       zich strikt houden aan alle instructies en richtlijnen die de fabrikant van goederen verstrekt, met inbegrip van die met betrekking tot de opslag, het gebruik en, indien van toepassing, het testen van de goederen;
5.1.2       de goederen onmiddellijk na ontvangst inspecteren om te controleren of verzegelingen of veiligheidsverpakkingen niet tijdens de levering beschadigd zijn;
5.1.3       te allen tijde alle wetgeving en richtlijnen voor goede werkwijzen in het gebruik en de toepassing van de goederen in acht nemen;
5.1.4       controleren of de goederen voldoen voor het doeleinde dat de koper voor ogen staat en of ze geschikt zijn voor het beoogde gebruik;
5.1.5       alle vereiste goedkeuringen verkrijgen van eventuele personen op wie de goederen worden gebruikt of aan wie de goederen worden doorverkocht, en de desbetreffende personen voorafgaand aan het gebruik wijzen op mogelijke gezondheidsrisico’s of neveneffecten bij gebruik van de goederen; en
5.1.6       als de koper zorgen of twijfels heeft over de goederen en/of het gebruik, de opslag en de samenstelling ervan, de benodigde navraag doen bij de fabrikant van de goederen. Het bedrijf kan de koper indien nodig voor dit doeleinde voorzien van de contactgegevens van de fabrikant.
5.2          De koper vrijwaart het bedrijf tegen en stelt het schadeloos voor alle vorderingen, aansprakelijkheden, verliezen en eisen die het gevolg zijn van niet-nakoming van dit artikel 5 door de verkoper.

Artikel 6 – DE PRIJS

6.1          Tenzij de koper schriftelijk met een andere prijs heeft ingestemd, of op de bestelbevestiging een andere prijs is vermeld, is de prijs die moet worden betaald voor de goederen, de prijs die wordt vermeld in de door de verkoper gepubliceerde prijslijst die geldt op het moment van verzending. mocht er door een technische fout er een verkeerde prijs staan op internet, zal de koper gevraagd worden om een bijbetaling voor het prijsverschil of anders een terugbetaling van het betaalde bedrag
6.2          De verkoper heeft het recht om op enigerlei moment voorafgaand aan de levering van de goederen: (a) een korting op de normale prijzen in te trekken; en/of (b) prijzen te herzien wegens inflatie, kostentoenamen met inbegrip van kosten van goederen, materialen, transport, arbeid of bedrijfslasten, en/of de stijging of oplegging van een belasting, accijns of andere heffing.
6.3          Tenzij anders aangegeven, worden btw en eventuele andere belastingen of accijnzen die een koper moet betalen, alsmede alle kosten of heffingen in verband met het verpakken, laden, lossen, vervoeren en verzekeren, opgeteld bij de prijs.

Artikel 7 – BETALING

7.1          De prijs van de goederen dient vooraf te worden betaald, voordat de goederen worden geleverd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2          Betalingen worden als niet ontvangen beschouwd totdat de verkoper beschikbare betaalmiddelen heeft ontvangen.
7.3          De koper verricht alle betalingen die onder een overeenkomst verschuldigd zijn, volledig en zonder aftrek van schuldvergelijkingen, tegenvorderingen, kortingen, ontheffingen of anderszins, tenzij de koper over een geldig vonnis beschikt waarin is bepaald dat de verkoper de koper een bedrag ter hoogte van de desbetreffende korting moet betalen.
7.4          De verkoper heeft het recht om een verschuldigd bedrag van de koper te verrekenen met een bedrag dat de verkoper verschuldigd is aan de koper uit hoofde van enige overeenkomst.
7.5          Alle betalingen die onder een overeenkomst verschuldigd zijn aan de verkoper, dienen onmiddellijk na beëindiging ervan te worden verricht, ongeacht anders luidende bepalingen.
7.6          Als de koper een bedrag dat onder de overeenkomst aan de verkoper verschuldigd is, niet betaalt, behoudt de verkoper zich het recht voor om: (a) de levering van goederen aan de koper op te schorten; en/of (b) rente te eisen ter hoogte van vijf procent (5%) bovenop het basisleentarief en dat dagelijks oploopt vanaf de vervaldatum voor betaling tot de ontvangst door de verkoper van het volledige bedrag (met inbegrip van eventuele opgebouwde rente), ongeacht of dit voor of na een eventuele uitspraak van de rechter het geval is.
7.7          Een eventuele kredietverstrekking die de koper wordt toegestaan, kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken.
7.8          Als de verkoper van mening is dat de kredietwaardigheid van de koper afneemt voordat de goederen worden geleverd, kan de verkoper een volledige of gedeeltelijke betaling van de prijs eisen voorafgaand aan de levering of de verstrekking van een betalingswaarborg door de koper in een vorm die aanvaardbaar is voor de verkoper.

Artikel 8 – BEZORGING

8.1          Bezorg- of verzenddatums die in een offerte, bestelbevestiging of elders worden vermeld, dienen alleen ter indicatie en hebben geen contractuele gevolgen. De verkoper is niet jegens de koper aansprakelijk voor niet-levering voor een bepaalde datum of bepaalde datums. De levertijd is geen wezenlijk onderdeel van een overeenkomst en wordt dat ook niet door enige toegezonden kennisgeving. Als er geen bezorgdatums worden opgegeven, vindt levering plaats binnen een redelijke termijn.
8.2          Goederen worden afgeleverd op het bezorgadres dat op de bestelbevestiging wordt vermeld, tenzij schriftelijk door de verkoper een ander adres is overeengekomen.
8.3          De koper zal op de bezorglocatie op eigen kosten zorgdragen voor toereikende en geschikte hulpmiddelen en handmatige ondersteuning voor het ontladen van de goederen. Alleen de koper is verantwoordelijk voor het lossen van de goederen op de bezorglocatie. De koper stelt de verkoper schadeloos voor verliezen, aansprakelijkheden en kosten die het gevolg zijn van ondersteuning van de koper door de verkoper of zijn onderaannemers bij het lossen of anderszins verwijderen van de goederen van de bezorglocatie.
8.4          Behoudens de overige bepalingen van deze voorwaarden is de verkoper niet aansprakelijk voor niet-levering op een bepaalde datum; daarnaast geeft een vertraging de koper niet het recht om een overeenkomst te beëindigen of in te trekken, tenzij de desbetreffende vertraging meer dan 60 dagen bedraagt.
8.5          Als de koper om enigerlei reden de bezorging van goederen weigert of daar niet aan meewerkt terwijl de goederen gereed zijn om te worden bezorgd, of zelf geen maatregelen neemt die nodig zijn om de goederen te bezorgen, heeft de verkoper het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, de goederen naar eigen goeddunken te verwijderen en van de koper vergoeding van eventuele verliezen of aanvullende kosten te eisen die het gevolg zijn van de desbetreffende weigering of niet-nakoming (met inbegrip van opslagkosten vanaf de vervaldatum voor levering).
8.6          De hoeveelheid goederen in een zending van goederen zoals vastgelegd door de verkoper op het moment van verzending vanaf de locatie van de verkoper, houdt afdoend bewijs in van de hoeveelheid die de koper bij bezorging heeft ontvangen, tenzij de koper eenduidig bewijs kan leveren dat het tegendeel het geval is.
8.7          De verkoper heeft het recht om de goederen in een of meerdere termijnen te leveren. Elke afzonderlijke deellevering wordt gefactureerd en betaald in overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst. Elke deellevering wordt als afzonderlijke overeenkomst behandeld en een annulering of beëindiging van één overeenkomst met betrekking tot een deellevering geeft de koper niet het recht om een andere overeenkomst of deellevering op te zeggen of de betaling ervan niet uit te voeren.
8.8          De koper dient de goederen onmiddellijk bij ontvangst te inspecteren en te testen en in ieder geval voorafgaand aan het verrichten van enige handeling aan, en gebruik, bewerking, aanpassing of anderszins wijziging van de goederen. Als de koper nalaat de goederen te inspecteren in overeenstemming met dit lid 8.8, is de verkoper ongeacht andere bepalingen van deze voorwaarden niet aansprakelijk jegens de koper voor eventuele gebreken van de goederen.

Artikel 9 – RETOUREN

9.1          De verkoper bepaalt wanneer bestellingen mogen worden geannuleerd en/of goederen geretourneerd.
De klant heeft het recht om goederen binnen 14 dagen te retourneren en het volledige aankoopbedrag terug te krijgen. De goederen dienen ongebruikt en ongeopend in hun oorspronkelijke staat retour gezonden te worden.
9.2          De koper erkent en accepteert dat bepaalde goederen (opengemaakte vloeistoffen) niet kunnen worden geretourneerd en vergoed.
9.3          De verkoper is niet jegens de koper aansprakelijk voor het volgende:
9.3.1       niet-levering, tenzij de koper de verkoper op de hoogte stelt van een vordering binnen drie dagen na de datum die op de factuur van de verkoper wordt vermeld;
9.3.2       ontbrekende goederen bij aflevering, tenzij de koper de verkoper op de hoogte stelt van een vordering binnen drie dagen na ontvangst van de goederen; en
9.3.3       beschadiging of verlies van de goederen of een gedeelte ervan tijdens het transport (waarbij goederen worden getransporteerd door de verkoper zelf of door een koerier die namens de verkoper handelt), tenzij de koper de verkoper op de hoogte stelt van een vordering binnen drie dagen na ontvangst van de goederen of de verwachte besteldatum;
als een vordering van de koper geldig is op grond van het onderhavige lid 9.3, kan de koper alleen aanspraak maken op rechtzetting van het tekort of de niet-levering, en is de verkoper alleen daartoe verplicht.

Artikel 10 – EIGENDOMSRECHT

10.1          Het risico in samenhang met de goederen gaat vanaf het moment van bezorging over op de koper. Vanaf het moment van bezorging tot het moment waarop het recht op eigendom van de goederen overgaat op de koper in overeenstemming met lid 10.1, dient de koper de goederen voor de volledige waarde ervan te verzekeren tegen alle risico’s.
10.2          Ongeacht de bezorging en de overgang van het risico op de koper, zal het eigendom van de goederen niet overgaan op de koper tot: (a) de goederen zijn bezorgd; en (b) de verkoper het volgende volledig heeft ontvangen (in de vorm van beschikbare betaalmiddelen): (i) de overeengekomen prijs van de goederen (tezamen met eventuele opgebouwde rente); en (ii) alle overige bedragen die de koper aan de verkoper verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst.
10.3          Tot het eigendom van de goederen is overgegaan op de koper, heeft de koper die de goederen fiduciair in bezit heeft, de volgende verplichtingen:
10.3.1       het bezit van de goederen niet afstaan (anders dan overeenkomstig lid 10.5);
10.3.2      de goederen zonder vergoeding, retentierecht of bezwaring behouden, en de goederen opslaan (zonder kosten voor de verkoper) afzonderlijk van alle overige goederen van de koper of een derde partij, zodanig dat gemakkelijk te zien is dat ze eigendom zijn van de verkoper;
10.3.3       aanduidingen ter identificatie of herkenbare verpakkingsmaterialen op of met betrekking tot de goederen niet vernietigen, onherkenbaar maken of verbergen;
10.3.4       de goederen in goede staat behouden;
10.3.5       de verkoper voorzien van informatie over de goederen waarom de verkoper mogelijk van tijd tot tijd verzoekt; en
10.3.6       de verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen van gebeurtenissen die grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst, zoals aangegeven in lid 13.2.
10.4          De verkoper behoudt zich het recht voor om goederen waarop nog zijn eigendomsrecht rust, terug te vorderen en opnieuw te verkopen. Als de verkoper instemt met het bezit van de goederen door de koper en andere rechten die de koper mogelijk op bezit van de goederen heeft, komt deze instemming in ieder geval te vervallen als een van de gebeurtenissen genoemd in lid 13.2 plaatsvindt.
10.5          De koper verleent de verkoper en zijn vertegenwoordigers en werknemers een onherroepelijk recht op en onherroepelijke toestemming voor toegang tot de locatie van de koper, met of zonder voertuigen en tijdens normale kantooruren, om goederen waarop hij nog altijd recht heeft te inspecteren en/of terug te vorderen. Dit recht en deze toestemming blijven ook van kracht als een overeenkomst om enigerlei reden wordt beëindigd, zonder afbreuk te doen aan opgebouwde rechten van de verkoper uit hoofde van een overeenkomst of anderszins.
10.6          Terwijl de koper in bezit is van de goederen met instemming van de verkoper (maar anders niet), mag de koper de goederen of eventuele nieuwe producten die met de goederen worden gemaakt in de loop van de normale bedrijfswerkzaamheden verkopen voordat het eigendom van de goederen is overgegaan op de koper, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
10.6.1       de koper verkoopt de goederen aan zijn klant in de hoedanigheid van principaal en de koper is niet bevoegd, en zal dit ook niet worden, om de verkoper vast te leggen op een contractuele relatie met of aansprakelijkheid jegens de latere verkrijger of klant of een andere persoon;
10.6.2       voor wat de relatie tussen de verkoper en de koper betreft, verkoopt de koper de goederen in een fiduciaire hoedanigheid als vertegenwoordiger van de verkoper;
10.6.3       de koper behoudt op fiduciaire basis voor de verkoper een gedeelte van de opbrengst dat overeenkomt met het bedrag dat de koper aan de verkoper verschuldigd is, en combineert de desbetreffende opbrengst niet met andere bedragen en maakt deze niet over op een bankrekening met debetsaldo; en
10.6.4       ook als een krediettermijn is overeengekomen voor betaling van de prijs van de goederen, zal de koper de desbetreffende opbrengst van de verkoop zo snel mogelijk na ontvangst betalen aan de verkoper
10.7          Ongeacht de bepalingen van dit lid 10.1 is de verkoper gerechtigd: (a) een proces tegen de koper aanhangig te maken voor de prijs van de goederen in geval van niet-betaling door de koper vóór de vervaldatum, ook als het eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan; en (b) door een kennisgeving aan de koper op enigerlei moment na levering het eigendom van de goederen over te dragen aan de koper met ingang van de datum van de kennisgeving.
10.8          Als een overeenkomst om wat voor reden dan ook wordt beëindigd, blijven de rechten van de verkoper uit hoofde van lid 10.1 van kracht.

Artikel 11 – GARANTIE

11.1          De verkoper garandeert dat de goederen op het moment van bezorging van goede kwaliteit zijn, maar het bedrijf is niet aansprakelijk voor gebruik of opslag van de goederen door de koper in afwijking van de bijbehorende instructies.
11.2          Als de koper een vordering wil indienen onder de garantie die in lid 11.1 wordt beschreven, stelt de koper de verkoper daarvan middels een schriftelijke kennisgeving op de hoogte binnen 30 dagen na de datum waarop de goederen zijn bezorgd (of in geval van een inherent defect binnen 30 dagen nadat het defect is ontdekt). Als de koper een geldige vordering indient op grond van lid 11.1, dient de koper (indien van toepassing) de goederen met gebreken op eigen kosten aan de verkoper te retourneren, zodat de verkoper de goederen kan testen en inspecteren; als de verkoper aansprakelijkheid aanvaardt uit hoofde van lid 11.1, is de enige vorm van genoegdoening voor de koper en de enige verplichting van de verkoper het vervangen of herstellen van goederen die beschadigd zijn of gebreken blijken te hebben, dit naar keuze van de verkoper, of het terugbetalen van de prijs van de desbetreffende goederen.
11.3          De verkoper draagt voor zover mogelijk de voordelen van een garantie van de fabrikant van de goederen aan de verkoper over aan de koper.
11.4          De verkoper is niet aansprakelijk voor een inbreuk op de garantie zoals bedoeld in lid 11.1 als de koper de goederen blijft gebruiken na een kennisgeving van dien aard, of de goederen wijzigt of herstelt zonder goedkeuring van de verkoper.
11.5          Alle voorwaarden, garanties en toezeggingen die met betrekking tot de goederen kenbaar zijn gemaakt of door wet- en regelgeving of anderszins worden geïmpliceerd zijn voor zover wettelijk toegestaan uitgesloten van de overeenkomst.
11.6          Behoudens de voorwaarden in lid 11.7 en 11.8 is de algehele aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper onder deze algemene voorwaarden in geen geval hoger dan de waarde van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.7          Niets in deze voorwaarden geldt als uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper: (a) voor overlijden of persoonlijk letsel waarvan de oorzaak gelegen is in nalatigheid van de verkoper; (b) voor fraude of frauduleuze misrepresentatie; of (c) voor enige kwestie waarvoor uitsluiting van aansprakelijkheid of een poging daartoe in strijd zou zijn met de wet.
11.8          De verkoper is niet aansprakelijk jegens de koper voor: (a) indirecte, incidentele of bijzondere aansprakelijkheid, of aansprakelijkheid voor gevolgschade, in enigerlei vorm; (b) winstderving of -beperking; (c) verlies van verwachte winst; (d) verlies of beperking van goodwill; (e) verlies van zaken of zakelijke kansen; (f) verlies van inkomsten; (g) reputatieverlies of -schade; of (h) tijd verspild door het management.
11.9          De uitsluitingen en beperkingen die in het onderhavige artikel 11 worden uiteengezet, sluiten alle aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper uit of beperken deze voor kwesties die voortvloeien uit of samenhangen met deze voorwaarden, of het nu op grond van een overeenkomst of onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) is of wegens inbreuk op een wettelijke plicht of anderszins.

Artikel 12 – BEËINDIGING OVEREENKOMST

12.1          Op het moment dat een van de onder 13.2 genoemde gebeurtenissen plaatsvindt of op enig moment in aansluiting daarop kan de verkoper: (a) de verzending van goederen stopzetten; (b) verdere leveringen aan de koper opschorten; (c) zijn rechten uit hoofde van lid 10.1 uitoefenen; en/of (d) overeenkomsten met de koper met onmiddellijke ingang beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de koper.
12.2          Het gaat om de volgende gebeurtenissen:
12.2.2       de koper komt een verplichting uit hoofde van een overeenkomst met de verkoper niet na; of
12.2.3       de koper komt een regeling overeen of sluit een compromis met zijn schuldeisers, wordt voorwerp van een vrijwillige regeling, een regelingsplan, curatele, bewind, liquidatie, faillissement of opheffing, is niet in staat om zijn schulden te betalen of wordt anderszins insolvent, of wordt onderworpen aan een executoriaal beslag, beslaglegging, insolventiemaatregel of faillissementsprocedure of een vergelijkbare procedure of handeling, ongeacht of dit in Nederland of elders het geval is.
12.3          Als een overeenkomst wordt beëindigd uit hoofde van artikel 12 of lid 13.1, worden eventuele schulden van de koper aan de verkoper onmiddellijk opeisbaar en dienen deze onmiddellijk worden betaald; de verkoper wordt vrijgesteld van eventuele verdere verplichtingen om goederen aan de koper te leveren op grond van de desbetreffende overeenkomst.

Artikel 13 – KENNISGEVINGEN

13.1          Een kennisgeving op grond van of in verband met een overeenkomst moet schriftelijk zijn en moet persoonlijk worden afgegeven, per aangetekende post worden verzonden, of per fax worden verstuurd naar de wederpartij op zijn laatst bekende adres of faxnummer.
13.2          Als bewijs van eerdere ontvangst ontbreekt, wordt een kennisgeving in de volgende gevallen geacht te zijn afgegeven: (a) als de kennisgeving persoonlijk is afgegeven op het adres zoals bedoeld in lid 14.1; (b) als de kennisgeving per aangetekende post is verzonden, twee werkdagen na afgifte bij het postkantoor (de dag van verzending zelf niet meegerekend); of (c) als de kennisgeving per fax voor 17:00 uur op een werkdag is verzonden op het moment van versturen en anders op de volgende werkdag.

Artikel 14 – OVERMACHT

Als de levering van de goederen door de verkoper in overeenstemming met deze voorwaarden wordt verhinderd, belemmerd of vertraagd door een gebeurtenis waarop de verkoper in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, met inbegrip van terroristische handelingen, opstanden, rellen, maatschappelijke onrust en militair ingrijpen, de uitvoering van noodmaatregelen door lokale, regionale of nationale overheidsinstanties, brand, overstromingen, aardbevingen, storm en overige natuurrampen, vakbondsacties, stakingen en lock-outs, blokkades of embargo’s of uitval of vertraging van elektriciteits- of brandstofvoorzieningen, vervoer, apparatuur, telecommunicatiesystemen, internet of andere goederen en/of diensten (met inbegrip van materialen van derde partijen), kan de verkoper naar eigen keuze: (a) leveringen opschorten zolang de omstandigheden voortbestaan; (b) als de verkoper over onvoldoende voorraad beschikt om aan zijn verplichtingen te voldoen, de beschikbare voorraad naar eigen inzicht verdelen onder zijn klanten; of (c) een overeenkomst waarop deze gebeurtenissen invloed hebben, met onmiddellijke ingang beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de koper, zonder dat de verkoper aansprakelijk zal zijn voor verliezen of schade die de koper daardoor oploopt.

Artikel 15 – ALGEMEEN

15.1          Tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden, vormt een overeenkomst (en eventuele documenten waarnaar in de overeenkomst wordt verwezen) de volledige regeling tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt deze alle eerdere toezeggingen, berichten, onderhandelingen en afspraken over het onderwerp van de overeenkomst. Partijen vertrouwen niet op garanties of toezeggingen tenzij deze uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn vastgelegd.
15.2          De koper mag geen van zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst toewijzen of overdragen, of beweren dat hij deze toewijst of overdraagt, zonder eerst schriftelijke toestemming van de verkoper te hebben verkregen. De verkoper mag een overeenkomst of een gedeelte ervan aan een willekeurige persoon toewijzen.
15.3          Als een rechter of een overheidsinstantie met de vereiste rechtsbevoegdheid vaststelt dat een voorwaarde van een overeenkomst (of een deel van een voorwaarde) ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig is, laat dit de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet. Als een ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige voorwaarde van een overeenkomst geldig, afdwingbaar of wettig zou zijn als een gedeelte ervan wordt verwijderd, is de voorwaarde van toepassing met de aanpassing of aanpassingen die vereist is of zijn om de commerciële bedoeling van de partijen te verwezenlijken.
15.4          Niets in een overeenkomst heeft tot doel om rechten aan een persoon toe te kennen om enige voorwaarde van een overeenkomst af te dwingen die deze persoon niet zou hebben gehad zonder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 van het Verenigd Koninkrijk.
15.5          Als de verkoper een recht, bevoegdheid of genoegdoening uit hoofde van een overeenkomst of wet niet of met vertraging benut, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van het recht, de bevoegdheid of de genoegdoening in kwestie of eventuele andere rechten, bevoegdheden of genoegdoeningen. Als een recht, bevoegdheid of genoegdoening uit hoofde van een overeenkomst gedeeltelijk wordt benut of slechts een enkel recht of bevoegdheid of enkele genoegdoening wordt benut, belet dit niet de verdere uitoefening van het recht, de bevoegdheid of de genoegdoening in kwestie of eventuele andere rechten, bevoegdheden of genoegdoeningen.
15.6          Alle rechten of genoegdoeningen van de verkoper uit hoofde van een overeenkomst doen geen afbreuk aan andere rechten of genoegdoeningen van de verkoper, ongeacht of deze op de overeenkomst zijn gebaseerd of niet.
15.7          Een overeenkomst is onderworpen aan en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Nederland; alleen de rechtbanken van Nederland zijn bevoegd om eventuele aanklachten, rechtszaken of juridische procedures in behandeling te nemen en daarin een besluit te nemen, en om geschillen te beslechten die mogelijk voortvloeien uit of samenhangen met een overeenkomst.